در كشورهای صنعتی این قبیل سازمانها به عنوان كارگزاران خصوصی از توسعه بین المللی پشتیبانی كرده، گروههای بومی سازمان یافته در سطوح ملی- منطقه ای و همچنین گروههای عضویتی در روستاها را پوشش می دهند.
سازمانهای غیر دولتی، جمعیت ها، جنبش ها یا گروه هایی هستند كه مستقل از دولت بدون قصد منفعت طلبی و در جهت دفاع از منافع خاصی؛ همچون مسائل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری، سیاسی، علمی، انسان دوستانه، مذهبی و .. تشكیل گردیده اند.
تعریف سازمان مردم نهاد در "آئین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی" (تصویب نامه شماره27862/ت31281هـ 8/5/84 هیأت وزیران)