جمعيت احياي انساني (كنگره 60)، از سازمان‌هاي مردم نهاد و فعال در حوزه اعتياد و مواد مخدر مي‌باشد كه در سال 1378 بر اساس اصل پذيرفته شده كمك يك فرد رها شده از دام اعتياد، به فرد در حال مصرف مواد مخدر يا معتاد تأسیس شده است.
در عرصه بین الملل ، همكاري هايي با سازمانهاي بين المللي مانند سازمان جهانی بهداشت WHO، صندوق کودکان ملل متحد UNICEF، صندوق جمعیت ملل متحد UNFPA، کمیساریای عالی امور پناهندگان UNHCR و بانک جهاتی world bank داشته ام...
بنیادکودک در این راستا و پس از 21 سال فعالیت، اکنون حدود 8300 دانش‌آموز با استعدادِ نیازمند را در سراسر ایران حمایت می­کند