شورای فرهنگ عمومی شورایعالی انقلاب فرهنگی،روز 22 مرداد را بعنوان "روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی" تصویب نمود.