مقایسه شیوه های مرسوم ارزیابی با شیوه هی ارزیابی مشارکتی در پروژه های توسعه ای
با توجه به تفاوتهاي موجود در مفاهيم ” داوطلب “ و ” فعاليت داوطلبانه “ براي مردم و نيز اهميت فعاليتهاي داوطلبانه در سازمانهاي غير دولتي و تشكلهاي مردمي ، به معيارها و شاخصهايي جهت شناسايي و تعريف اين فعاليت ها محتاج هستيم.