نقش داوطلب در سازمانهای مردم نهاد- دکتر صفیه شهریاری افشار

 در سر تا سر دنيا، گروههاي وسيعي از مردم وقت خود را صرف فعاليتهاي داوطلبانه مي كنند. انگيزة تمامي اين افراد صرف نظر از نوع فعاليتشان، كمك به ديگران و در عين حال كسب بعضي منافع مادي يا معنوي  است.

 با توجه به تفاوتهاي موجود در مفاهيم ” داوطلب “ و ” فعاليت داوطلبانه “ براي مردم و نيز اهميت فعاليتهاي داوطلبانه در سازمانهاي غير  دولتي و تشكلهاي مردمي ، به معيارها و شاخصهايي جهت شناسايي و تعريف اين فعاليت ها محتاج هستيم.

معيار هاي زير در عين حال كه تمامي فعاليتهاي داوطلبانه در سراسر دنيا را در بر مي گيرند، از سوی دیگر ما را قادر مي سازند تا بين فعاليت هاي داوطلبانه واقعي و ساير رفتارهايي كه “ داوطلبانه” جلوه مي كنند، تمايز قائل شويم. 

مقایسه شیوه های مرسوم ارزیابی پروژه با شیوه های ارزیابی مشارکتی - محمود مرادی

مقدمه:هر برنامه یا طرح با هدف رفع تنگناها و بهبود شرایط زندگی جامعه اجرا می شود و این جامعه است که بیشترین تأثیرات را از نتایج طرح ها و برنامه می پذیرد. از آنجایی که ارزیابی بخشی از فرایند هر برنامه یا طرح است  لذا شیوه ها و ابزارهای ارزیابی باید به گونه ای باشد که بتواند واقعیت ها را توضیح دهد و این که واقعیت را چه کسی محاسبه کند مهم است.

هدف:مقایسه شیوه های مرسوم ارزیابی با شیوه هی ارزیابی مشارکتی در پروژه های توسعه ای

روش:  این مقاله از نوع تحلیلی است که به روش اسنادی و با استفاده از منابع نظری و تجربی تدوین گردیده است.

نتایج: از مقایسه این دو شیوه می توان نتیجه گرفت که شیوه های ارزیابی از ابتدا تا کنون چهار مرحله تکاملی را طی کرده یعنی از ارزیابی به معنای سنجش پیشرفت های فیزیکی صرف و از بیرون و کارشناس محور تا ارزیابی به معنای  شیوه ای مشارکتی، کل نگر و انعطاف پذیر تکامل یافته است تا جایی که امروزه ارزیابی را ابزار تحلیل توسعه پایدار می دانند.

همچنین با توجه به مشارکتی بودن (دخالت همه ذینفعان و ذیربطان در برنامه) کل نگر، انعطاف پذیر بودن و نسبت مستقیم با توسعه پایدار، شیوه های ارزیابی مشارکتی مناسب تر، کارآمدتر و ماندگارتر است. از سویی دیگر برای کاربرد و نهادینه کردن شیوه های ارزیابی مشارکتی، نیازمند هم اندیشی سازمان های دولتی، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی و سازمان های مردم نهاد در قالب همایش ها، جلسات مداوم، کارگاه های آموزشی و رسیدن به دیدگاه های فرا رشته ای و رفع موانع حقوقی و اقدامات عملی هستیم.

دانلود مقاله مقایسه شیوه های مرسوم ارزیابی پروژه با شیوه های ارزیابی مشارکتی

ارسال مقاله

ارسال مقاله تخصصی

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام و نام خانوادگی را به طور صحیح وارد کنید.

آدرس ایمیل(*)
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.

توضیحات
لطفا توضیحات را به طور صحیح وارد کنید.

آپلود فایل مقاله(*)
لطفا فایل مقاله، شامل عنوان، متن، منابع، تصاویر و... را به فرمت فایل نرم افزار وورد و با پسوند doc و یا docx با حداکثر حجم 1 مگابایت آپلود نمایید.

لطفا فایل مقاله، شامل عنوان، متن، منابع، تصاویر و... را به فرمت فایل نرم افزار وورد و با پسوند doc و یا docx با حداکثر حجم 1 مگابایت آپلود نمایید.

کد امنیتی(*)
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.