لطفا در مورد معیارهایی که در هنگام  کمک به موسسات خیریه باید مورد توجه قرار گیرند راهنمایی کنید؟

پاسخ : یکی از مهمترین منابع مالی موسسات خیریه ، دریافت کمک های مالی و همچنین کمک های غیرنقدی از مردم ، شرکت ها و سازمانهای دولتی و غیردولتی است . لذا دراین راستا افراد زیادی اقدام به  پرداخت کمک به موسسات خیریه می کنند.

بطور کلی باید توجه داشت تا کمک نقدی یا غیرنقدی به خیریه های قانونمند پرداخت شود ، برای شناخت موسسات خیریه قانونمند ، می توان  موارد زیر  را بررسی و مورد توجه قرار داد :

  1. موسسه خیریه دارای پروانه فعالیت معتبر باشد . پروانه فعالیت موسسه خیریه باید در محل دفتر مرکزی نصب شده باشد و مرجع صدور پروانه فعالیت مشخص باشد.
  2. شخصیت حقوقی موسسه خیریه به ثبت رسیده باشد و ثبت تغییرات مدیران موسسه  خیریه ، حداکثر مربوط به 2 سال اخیر باشد.
  3. بطور کلی ، تمدید پروانه فعالیت و تمدید مدت تصدی مدیران موسسات خیریه ، هر 2سال یکبار ،  از سوی مراجع صدور پروانه فعالیت خیریه ها ، انجام می شود و قابل استعلام است.
  4. موسسه خیریه باید دارای دفتر مرکزی باشد و تابلوی موسسه خیریه در محل دفتر نصب شده باشد.
  5. کمک های مالی باید به "حساب بانکی" موسسه خیریه واریز شود . حساب بانکی نیز باید بنام موسسه خیریه باشد.
  6. درمورد کمک های غیرنقدی ، در زمان ارائه کمک ، می بایست قبض رسید توسط موسسه خیریه برای افراد کمک کننده صادر شود.
  7. درمورد اموال غیرمنقول مانند زمین و ساختمان که به موسسات خیریه اهدا می شود ، می بایست انتقال در یکی از  "دفاتر اسناد رسمی"  صورت گرفته و "سند مالکیت بنام موسسه خیریه" تنظیم شود.

علاوه بر موارد فوق ، می توانید اصالت پروانه فعالیت موسسه خیریه را از مرجع صدور پروانه فعالیت استعلام نمایید. براساس قوانین جاری کشور ، درحال حاضر وزارت کشور ، سازمان بهزیستی و ناجا ، درخصوص صدور پروانه فعالیت موسسات خیریه اقدام می کنند و برحسب پروانه فعالیت موسسه خیریه ، مرجع استعلام محسوب می شوند.