آیا هیأت مدیره سازمان مردم نهاد دارای پروانه فعالیت در سطح شهرستان می تواند در استان دیگری اقدام به تأسیس دفتر نمایندگی نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، خواهشمند است روش های اجرایی و فرآیند اداری آن را تشریح فرمائید.

پاسخ: براساس "دستورالعمل  نحوه تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی سازمانهای مردم نهاد "، هر تشکل می تواند در محدوده فعالیت مندرج در اساسنامه یا پروانه  فعالیت ، اقدام به تاسیس شعبه و دفتر نمایندگی نماید. لذا تشکل شهرستانی نمی تواند در خارج از شهرستان مندرج در اساسنامه ، اقدام به تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی نماید .

 طبق مقررات  دستورالعمل فوق الذکر ،  تاسیس شعبه و دفتر نمایندگی برحسب محدوده فعالیت تشکل بشرح زیر است :

  1. تشکلهایی که محدوده فعالیت آنها در سطح شهرستان است ، صرفا  می توانند در سطح شهرستان مربوطه اقدام به تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی کنند.
  2. تشکلهایی که محدوده فعالیت آنها در سطح استان است ، می توانند در سطح استان مربوطه اقدام به تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی کنند.
  3. تشکلهایی که محدوده فعالیت آنها در سطح  ملی است ،می توانند در سطح کشور  اقدام به تاسیس شعبه یا دفتر نمایندگی کنند.

 برای  دریافت اطلاعات بیشتر می توانید "دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی سازمانهای مردم نهاد" را در بخش قوانین و مقررات این سایت مطالعه نمایید.