معنی و مفهوم توانمندسازی تشکل ها چیست ؟

پاسخ :توانمندسازی تشکلهای مردم نهاد شامل  شناخت ظرفیت ها ، ارتقای توانمندی ها و همچنین ایجاد ظرفیت های جدید برای پیشبرد اهداف تشکل است . بطور کلی در تشکلهای مردم نهاد اجرای برنامه های توانمندسازی با تاکید بر ارتقای سطح  مشارکت  اعضا ، گروههای هدف و ذینفعان  انجام می شود و  طی آن ظرفیت های بالقوه  ، شناسایی ، تقویت و در راستای اجرای اهداف ، مشارکت می کنند.

 برنامه های توانمندسازی براساس ارزیابی و آسیب شناسی تشکل از وضعیت موجود  و ترسیم چشم انداز  از وضعیت مطلوب صورت می گیرد و بطور مستمر در طول فعالیت تشکل پیگیری خواهد شد. 

 توانمند سازی تشکلهای مردم نهاد  در چند محور انجام می شود :

1.محور اول شامل توانمندسازی سازمانی است که با هدف ارتقای ظرفیت های سازمانی تشکل انجام می شود و در صدد ایجاد یک  تشکل تخصصی و حرفه ای  برای اجرای اهداف و  کسب جایگاه مطلوب در سطح جامعه است .                برخی مباحث عمده توانمندسازی سازمانی به شرح زیر قابل ذکر است :

  • تامین و تجهیز منابع  شامل منابع مالی ، تجهیزات و منابع انسانی و تخصصی 
  • اصلاح مستمر ساختار و تشکیلات اداری و بهبود روش ها و رویه های اداری برای اجرای اهداف و  ارائه خدمات بهینه
  • شناخت جامعه و  گروههای هدف و آشنایی با مطالبات و مقتضیات روز جامعه و قوانین و مقررات ذیربط بمنظور اصلاح و بهبود  مستمر رویه ها و روشهای تاثیرگذاری برجامعه و گروههای هدف
  • ارتقای قابلیت ها و ظرفیت  تشکل جهت تعامل با سازمانهای دولتی و غیردولتی که در اجرای اهداف تشکل موثر هستند

2.محور دوم شامل توانمندسازی اعضا و مدیران است که با هدف  ظرفیت سازی برای شکوفایی استعدادها و توانمندیهای  اعضا و مدیران تشکل انجام می شود.برخی مباحث عمده توانمندسازی اعضا و مدیران به شرح زیر قابل ذکر است :

  • ارتقای دانش و آگاهی اعضا و مدیران در زمینه های تخصصی و مرتبط با موضوع فعالیت تشکل
  • انجام فعالیت ها و برنامه های تیمی و مشارکتی بمنظور جلب مشارکت اعضا در تصمیمات تشکل و شکل گیری فرآیند طراحی تصمیمات از پایین به بالا   
  • ارتقای ظرفیتهای دموکراتیک برای استمرار عضویت و پایداری فعالیت تشکل و احترام به تصمیمات جمعی ومدیریت مشارکتی

3.محور سوم شامل توانمندسازی گروههای هدف و  سایر ذینفعان در سطح  جامعه است که طی آن با اجرای  برنامه های آموزشی و توانمندسازی اجتماع محور  ، تلاش می شود تا ظرفیت گروههای هدف و ذینفعان  برای همکاری و مشارکت در اجرای اهداف تشکل ، بهبود  یافته و نتایج حاصل از اجرای اهداف در سطح جامعه  نهادینه شود .