پس از اینکه استعلامات هیات مدیره جدید سمن انجام گرفت و مشکلی از این بابت نبود آیا می تواند کار خود را شروع کند؟ یا صرفا پس از انجام امور ثبتی در اداره ثبت رسمیت پیدا کرده و می تواند کار خود را شروع کند؟

 پاسخ :براساس قوانین و مقررات جاری کشور ، سازمانهای مردم نهاد در زمره اشخاص حقوقی هستند و رسمیت فعالیت آنها  منوط به دریافت پروانه فعالیت و ثبت شخصیت حقوقی است .

  •  طبق ماده 2 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد (تصویب نامه شماره 27862/ت31281 ه مورخ 8/5/84 هیات وزیران  ) ؛ سازمان پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت ، واجد شخصیت حقوقی  می شود. لذا در مرحله تاسیس ، فعالیت تشکل پس از دریافت پروانه و ثبت شخصیت حقوقی، رسمیت پیدا می کند.
  •  درخصوص تشکلهایی که شخصیت حقوقی آنها قبلا ثبت شده است و به دلیل اتمام مدت تصدی مدیران ، درحال ثبت صورتجلسات جدید هستند، هیات مدیره وقت، کماکان دارای مسئولیت می باشد . 
  •  درصورتیکه اعضای هیات مدیره تغییر کرده باشد ، فعالیت هیات مدیره جدید ،  از زمان ثبت اسامی آنها در روزنامه رسمی کشور ، آغاز شده و رسمیت پیدا می کند . لذا مدیران قبلی تا زمان ثبت هیات مدیره جدید،  می توانند به وظایف خود در چهارچوب اساسنامه عمل کنند.
  • باتوجه به موارد فوق ؛  هیات مدیره ثبتی تشکل در مدت زمان اخذ استعلامات و ثبت تغییرات  ، دارای اعتبار بوده و باید به وظایف خود درچهارچوب اساسنامه عمل نماید . به طور کلی افرادی که اسامی آنها بعنوان هیات مدیره یا بازرس یک موسسه در روزنامه رسمی کشور آگهی شده است ، تازمانیکه اسامی مدیران جدید آن موسسه در روزنامه رسمی کشور به چاپ برسد، دارای مسئولیت  خواهند بود.