تفاوت دفتر نمایندگی و شعبه در چیست ؟ مزیت کدام یک بیشتر است؟ برای ایجاد شعبه چه مراحلی باید طی شود ؟ برای ایجاد نمایندگی چه مراحلی باید طی شود ؟

پاسخ :سازمانهای مردم نهاد می توانند از طریق تاسیس  دفتر نمایندگی یا شعبه ، اقدام به توسعه فعالیت نمایند .

دفتر نمایندگی شامل محلی است که به نمایندگی از سازمان مرکزی ، برنامه های محول از سوی هیات مدیره را پیگیری و اجرا می نماید . دفتر نمایندگی توسط هیات مدیره سازمان مرکزی ایجاد می شود و یک نفر را بعنوان مسئول دفتر نمایندگی منصوب می کنند . مسئول دفتر نمایندگی ، تحت نظر هیات مدیره سازمان مرکزی  فعالیت می کند و حدود اختیارات وی ، محدود به اموری است که در حکم انتصاب قید شده باشد .

شعب : شعبه شامل محلی است که از سازمان مرکزی منفک شده است و  تاسيس شعبه  زمانی انجام می شود که سازمان در یک محدوده جغرافیایی مشخص ، دارای تعداد معینی عضو باشد و این اعضا اقدام به تاسیس شعبه نمایند . شعب دارای هیات مدیره  مجزا می باشند و انتخاب مدیران شعبه نیز توسط اعضای شعبه انجام می شود . شعب اختیارات لازم برای اجرای مفاد  اساسنامه در محدوده جغرافیایی محل فعالیت شعبه را دارا هستند .

سازمانهای مردم نهاد ابتدا دفتر نمایندگی ایجاد می کنند و در صورت جذب عضو ، می توانند اقدام به تاسیس شعبه کنند.  با توجه به اینکه  شرح وظایف دفتر نمایندگی در چهارچوب محدودتری می باشد لذا اغلب سازمانها ، تمایل دارند تا فعالیت خود را از طریق  ایجاد دفتر نمایندگی  گسترش دهند .

مقررات مربوط به حدود اختیارات شعب و دفتر نمایندگی و نحوه نظارت بر آن متفاوت است و هر سازمانی باید دراین زمینه آئین نامه داخلی داشته باشد و طبق آن عمل کند .