تفاوت اداره موسسات خیریه به صورت هیئت امنایی و هیئت مدیره چیست ؟  نظر شخص شما درخصوص ارجعیت با هیئت امنایی است و یا هیئت مدیره ؟

پاسخ :ساختار سازمانهای مردم نهاد  بر 2 نوع است :

  1. تشكلهای عضو پذیر
  2. تشكلهای هیات امنایی

در تشكل عضوپذیر ، اعضای هیات موسس بعد از ثبت شخصیت حقوقی تشكل ، بعنوان "عضو تشكل" تلقی می شوند و  شرایط عضویت تشكل را در اساسنامه مشخص می كنند و افراد دارای شرایط نیز می توانند به عضویت تشكل پذیرفته شوند. لذا محدودیتی در تعداد اعضای تشكل وجود ندارد  .  اركان تشكلهای عضوپذیر بشرح زیر است:

مجمع عمومی اعضا – هیات مدیره – بازرس .

در تشكل امنایی  ، اعضای هیات موسس بعد از ثبت شخصیت حقوقی تشكل ، بعنوان  امنای تشكل(هیات امنا)  تلقی می شوند  و تعداد آنها محدود است و همواره در اساسنامه قید می شود. افزایش و كاهش تعداد اعضای هیات امنا ، باتصمیم اكثریت اعضای امنا صورت می گیرد.  اركان تشكلهای امنایی بشرح زیر است:

مجمع عمومی امنا (هیات امنا) – هیات مدیره – بازرس .

باتوجه به مطالب فوق ،  تشكلهای عضوپذیر و تشكلهای امنایی ، دارای هیات مدیره هستند و اعضای هیات مدیره  در جلسه مجمع عمومی انتخاب می شوند و مدیریت امور اجرایی تشكل را برعهده دارند .

مجمع عمومی بعنوان عالی ترین ركن سیاستگذاری و اتخاذ تصمیم در تشكل های مردم نهاد می باشد و لذا تصمیمات آن برای هیات مدیره و بازرسین لازم الاجراست .

مقررات فوق در مورد موسسات خیریه نیز صادق است .

انتخاب نوع ساختار تشكل برعهده هیات موسس می باشد . ولی باتوجه به حاكمیت اصول دموكراتیك در فعالیت تشكلها و همچنین برای جلب مشاركت مردم در فعالیت های تشكل ، بهتر است از ساختار مجمع عمومی اعضا استفاده شود.