آیا فرد موظفی برای اینکه کاندیدای هیات مدیره یا بازرسی شود باید سی روز قبل استعفا دهد؟

پاسخ :طبق آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ،  این سازمانها دارای ماهیت غیرانتفاعی هستند و اصل "عدم تضاد منافع" در موسسات غیرانتفاعی حاكم است . به این معنا كه اعضای هیات مدیره و بازرسین ، نباید بعنوان مرجع اتخاذ تصمیم  درمورد موضوعاتی باشند كه با منافع شخصی  آنها در ارتباط است . اگر فردی بصورت همزمان كارمند و عضوهیات مدیره یا بازرس  تشكل باشد، در اتخاذ تصمیمات  دچار تضاد منافع خواهد شد و ممكن است تصمیمات مدیران یا بازرس ، تحت الشعاع حفظ منافع شخصی ، قرار گیرد. 

لذا اعضا نمی توانند همزمان بعنوان كارمند حقوق بگیر و عضو هیات مدیره یا بازرس باشند و باید قبل از  تصدی سمت هیات مدیره و بازرسی ، انصراف دهند.  نحوه اقدام در اینخصوص در اساسنامه یا آئین نامه های داخلی تشكل تعیین می شود و كلیه اعضا ملزم به رعایت آن خواهند بود.