در خصوص چگونگی برگزاری جلسات مجمع عمومی ، موسس  انتخابات و ... در سازمانهای مردم نهاد و آشنایی با سازو کار آن از چه منبعی می توان استفاده کرد. آیا منبع تخصیص یافته ای در این خصوص وجود دارد ؟

پاسخ : باتوجه به اینكه شخصیت حقوقی سازمانهای مردم نهاد تحت عنوان "موسسات غیرتجاری غیرانتفاعی" به ثبت می رسد و مستند قانونی آن ، ماده 584و585 قانون تجارت است ، لذا درخصوص  مجامع عمومی سازمانهای مردم نهاد براساس مفاد قانون تجارت ، عمل می شود  . براین اساس ، مقررات انواع مجامع عمومی و مقررات برگزاری مجامع  استخراج و  در اساسنامه سازمانهای مردم نهاد ذكر شده است .

این مقرات در بخش "قوانین و مقررات" این سایت قابل دسترسی است .