آیا انجمن هایی که قبلا مثلا با مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان ثبت شده اند در حال حاضر با همان پروانه می توانند فعالیت کنند؟

پاسخ :بطور كلی براساس قوانین جاری كشور ،  قانونمندی فعالیت سازمانهای مردم نهاد منوط به داشتن پروانه فعالیت و ثبت شخصیت حقوقی است و این سازمانها می بایست اعتبار شخصیت حقوقی خود را از طریق یكی از مراجع قانونی صدور مجوز(شامل وزات كشور ، ناجا و سازمان بهزیستی كشور)  ، تمدید نمایند.

همچنین در مجوزهایی كه برای سازمانهای مردم نهاد صادر می شود، مستندات قانونی صدور مجوز قید می شود، درصورتیكه مستندات قانونی مذكور دارای اعتبار بوده و نقض نشده باشد ، پروانه فعالیت قابل تمدید خواهد بود و  درغیراینصورت موسسه مشمول تطبیق وضعیت و دریافت مجوز است.