افرادی که  در شهرستانها نمایندگی یک سمن کشوری را دارند برای اینکه نمایندگی شون در شهرستان اعتبار داشته باشد چه مراحل اداری راباید طی کنند؟

پاسخ:  طبق "دستورالعمل تاسیس و فعالیت شعب و دفاتر نمایندگی سازمانهای مردم نهاد " مراحل تاسیس دفتر نمایندگی تشکل  بشرح زیراست :

  1. ارائه درخواست ایجاد دفتر نمایندگی توسط تشکل  مرکزی  به مرجع صدور پروانه فعالیت . در این درخواست باید مشخصات مسئول دفتر نمایندگی و محل ایجاد دفترنمایندگی ذکر شود.
  2. ارسال درخواست مذکور به استانداری یا فرمانداری ذیربط ، توسط مرجع صدور پروانه فعالیت .
  3. مراجعه مسئول دفتر نمایندگی به استانداری یا فرمانداری ذیربط  و اخذ اجازه فعالیت

لازم به توضیح است دفترنمایندگی یا شعبه نیازی به ثبت شخصیت حقوقی بصورت مستقل نداشته و صرفا اجازه فعالیت از سوی فرمانداری محل فعالیت صادر خواهد شد  .

 برای رسمیت  حقوقی دفتر نمایندگی ، می بایست نام و آدرس دفتر نمایندگی در اساسنامه تشکل مرکزی در بخش نشانی تشکل  اضافه شود.