مدت بیش از دوماه است که استعلامات مربوط به تاسیس سازمان انجام شده است اما جواب یکی از استعلام ها از سازمان مربوطه نیامده است؛ با توجه به اینکه تایید نام انجمن ما تا 17 مهر مهلت دارد. از افرادی شنیدم که گفتند از دو ماه بگذرد و پاسخ دریافت نشود می توانند به منزله تایید تلقی شده و پرونده در جلسه هیات نظارت مطرح شود. آیا این گفته درست است یا باید تا دریافت پاسخ صبر کنیم؟با تشکر

پاسخ :طبق تبصره 3  ماده 22 تصویب نامه شماره 27862/ت 31281 ه مورخ  8/5/84 هیات وزیران(آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد )  ، مهلت قانونی برای اظهار نظر مراجع استعلامی  حداکثر یک ماه  از تاریخ استعلام بوده و عدم وصول پاسخ ظرف مدت یک ماه بمنزله موافقت تلقی می شود. لذا هیات نظارت می تواند درخصوص صدور نامه ثبت اقدام نماید .