آیا می توان به اعضایی که در یک سمن به صورت موظفی حقوق دریافت می کنند حق رای در مجمع را داد؟ با توجه به اینکه اعضای موظفی ساعاتی از حضور خود را به صورت داوطلبانه طی می کنند. یعنی بابت تمام ساعت های حضور حقوق دریافت نمی کنند؟

پاسخ  :حق رای و حق حضور در مجامع عمومی در اساسنامه تعیین می شود و معمولا اعضای اصلی تشکل که حق عضویت پرداخت می کنند ، دارای حق رای  نیز هستند. برای افرادیکه دارای شرایط عضویت هستند و حق عضویت پرداخت کرده اند ، کارت عضویت صادر می شود و لذا اگر فردی دارای کارت عضویت معتبر باشد ، می تواند درمجامع عمومی شرکت نمایند حتی اگر   بابت انجام کارمعینی ، حقوق دریافت کرده باشد .

ممنوعیتی که در اینخصوص وجود دارد شامل افرادی است که همزمان کارمند تمام وقت تشکل هستند وازسوی دیگر عضو هیات مدیره یا بازرس تشکل  نیز می باشند . باتوجه به ماهیت غیرانتفاعی تشکلهای مردم نهاد و بمنظور رعایت اصل عدم تضاد منافع در تصمیم گیری های هیات مدیره  و بازرسین ، افراد بصورت همزمان نمی توانند عضوهیات مدیره و کارمند  حقوق بگیرتشکل باشند.