آیا آیین نامه ها اجازه دریافت مبلغی ناچیز مثلا 5 تا 15 هزارتومان از داوطلبان همکاری اند را می دهد ؟جذب منابع مالی از طریق زکات و خمس و فطریه برای خیریه منع قانونی و... ندارد؟

پاسخ :  منابع مالي سازمانهاي مردم نهاد ، طبق ماده 6 تصويب نامه شماره 27862ت/31281 ه مورخ 8/5/84 هيات وزيران ، بشرح زير  پيش بيني شده است :

-          هديه ، اعانه وهبه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غيردولتي

-          وقف و حبس

-          وجوه حال از فعاليتهاي انجام شده در راستاي موضوع فعاليت و اهداف تشكل

-          حق عضويت

بنابراين :

اعضاي سازمانهاي مردم نهاد بطور ساليانه مبلغي تحت عنوان " حق عضويت" پرداخت مي نمايند . مبلغ حق عضويت بايد هرسال در مجمع عمومي ساليانه توسط اعضاي تشكل ،  تعيين و تصويب شود . حق عضويت صرفا توسط اعضاي اصلي تشكل و بصورت مستمر  پرداخت مي شود و هرعضوي كه حق عضويت پرداخت نمايد ، داراي حق راي و حق نامزدي هيات مديره و بازرسي در مجامع عمومي خواهد بود.  لازم به ذكر است اعضاي افتخاري تشكل ، حق عضويت پرداخت نمي كنند.

درخصوص ساير كمك هايي كه براي پيشبرد اهداف تشكل انجام مي پذيرد ، اجباري براي پرداخت وجود ندارد و اعضا مي توانند بصورت داوطلبانه به تشكل كمك نمايند.

 درخصوص دريافت وجوهات شرعي ، مي بايست اجازه كتبي از مراجع تقليد اخذ شود.