شبکه چیست؟

پاسخ: شبکه سازمانهای مردم نهاد از به هم پیوستن این سازمانها تشکیل می شود. طبق  ماده 19 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، حداقل تعداد 5 سازمان مردم نهاد ثبت شده که دارای موضوع فعالیت مشترک هستند ،می توانند درخصوص تاسیس شبکه اقدام کنند. لذا هیات موسس شبکه شامل اشخاص حقوقی است که دریک موضوع مشترک فعالیت می کنند.

اهداف شبکه سازمانهای مردم نهاد در زمینه ایجاد هماهنگی بین سازمانهای عضو شبکه متمرکز است و در راستای آموزش و توانمندسازی ، استانداردسازی فعالیت اعضا ، تبادل اطلاعات و دستاوردها ،ایجاد هماهنگی در تعامل با سازمانهای دولتی و همچنین کمک به اعضای شبکه فعالیت می نماید.