آیا خزانه دار می تواند فردی خارج از هیات مدیره باشد؟

 پاسخ : طبق اساسنامه سازمانهای مردم نهاد ، خزانه دار یکی از سمت هایی است که برای اعضای هیات مدیره پیش بینی گردیده و معمولا دارای حق امضای اسناد و اوراق بهادار می باشد ، لذا خزانه دار باید از بین اعضای هیات مدیره انتخاب  شود .