آیا شبکه های سازمان های مردم نهاد، متشکل از سمن هایی هستند که عضویت شبکه را تحصیل کرده اند یا تمام سمن هایی که در حوزه و سطح فعالیت آن شبکه فعالیت دارند، به صرف تشکیل و ثبت، عضو شبکه محسوب شده و باید در مجامع شبکه حضور داشته باشند؟

پاسخ: شرایط عضویت شبکه در اساسنامه شبکه پیش بینی می شود و  موسساتی که دارای شرایط عضویت باشند طبق روند مندرج دراساسنامه به عضویت پذیرفته می شوند .

 البته درصورتیکه عنوان و موضوع فعالیت  شبکه، منجر به  ایجاد انحصار دریک موضوع خاصی شود، می بایست شرایط لازم برای عضویت کلیه موسسات مرتبط با موضوع فعالیت شبکه ، پیش بینی شده و هر موسسه به صرف داشتن شرایط لازم ، به عضویت پذیرفته شود. بعنوان مثال در "شبکه هماهنگی موسسات خیریه"  باید تمهیدات لازم برای عضویت کلیه موسسات خیریه متقاضی پیش بینی شود.