لطفا درخصوص معافیت مالیاتی پروژه ها و قراردادهای سازمانهای مردم نهاد توضیح دهید .  

پاسخ :معافیت مالیاتی سازمانهای مردم نهاد در ماده 139  قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380  (اصلاحی 80/11/27) پیش بینی شده است .

طبق " تبصره یک "   ماده 139  قانون مذکور ؛  وجوه حاصل از فعالیتهای غیرانتفاعی که بمنظور پیشبرد اهداف و  وظایف موسسات موضوع این ماده ، درچهارچوب اساسنامه تحصیل شود ، مشمول معافیت مالیاتی می شود.

لذا درصورتیکه سازمان مردم نهاد از شرایط معافیت مالیاتی برخوردار باشد و پروژه ها و قراردادهای آن در راستای موضوع فعالیت و اهداف مندرج در اساسنامه مصوب  اجرا شده باشد ، مشمول معافیت مالیاتی می گردد.