آیا شرکت ها می توانند با همکاری همدیگر سازمان مردم نهاد تشکیل دهند؟

پاسخ : طبق آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مصوب 8/5/84 هیات وزیران ، سازمان مردم نهاد توسط اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل می شود .

مراد از اشخاص حقیقی ، شهروندان ایرانی هستند .

مراد از اشخاص حقوقی ، سازمانهای مردم نهادی است که می توانند درخصوص تاسیس شبکه سازمانهای مردم نهاد اقدام نمایند.

باتوجه به موارد فوق ، شرکت ها نمی تواند هیات موسس سازمان مردم نهاد باشند.