آیا سازمان مردم نهاد می تواند علامت تجاری یا برندتجاری داشته باشد؟

پاسخ :باتوجه به اینکه سازمانهای مردم نهاد در زمره اشخاص حقوقی به ثبت می رسند،  لذا از مزایای اشخاص حقوقی از جمله "ثبت علائم" برخوردار هستند. ازسوی دیگر بمنظور حفظ حقوق مالکیت معنوی ، در صورتیکه موسسه ای  از آرم یا لوگوی خاصی استفاده می نماید ، ضرورت دارد تا درخصوص ثبت آن اقدام  کند.