آیا سازمانهای مردم نهاد می توانند طرف قرارداد شرکتهای دولتی باشند؟

 -سازمانهای مردم نهاد (NGOs) پس از دریافت پروانه فعالیت و ثبت ، واجد شخصیت حقوقی می شوند و از کلیه حقوق "اشخاص حقوقی" در چهارچوب اساسنامه مصوب برخوردارند . همچنین طبق ماده 4  آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، این سازمانها می توانند در ارائه خدمات امدادی مورد نیاز دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی و همچنین اجرای برنامه ها و پروژه های دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی از طریق توافق و تفاهم با آنها اقدام نمایند .