درراستاي اجراي تصويب نامه شماره  27862/ت31281 ه مورخ 8/5/84 هيات وزيران (آئين نامه اجرايي تاسيس و فعاليت سازمانهاي غيردولتي)  ، دستور العمل نحوه برگزاري مجامع عمومی سازمانهاي مردم نهاد  بشرح زير ابلاغ مي گردد:

دانلود دستور العمل نحوه برگزاري مجامع عمومی سازمانهاي مردم نهاد