درراستای اجرای  ماده 19 تصویب نامه شماره 27862/ت31281 ه مورخ 8/5/84  هیات وزیران ،(آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت تشکلهای مردم نهاد) ، دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شبکه سازمانهاي مردم نهاد بشرح ذیل ابلاغ می گردد.

ماده یک : تعاریف :

شبكه : شبکه سازمانهای مردم نهاد که در این دستورالعمل به اختصار  "شبکه" نامیده می شود ، موسسه اي است که از طریق مشارکت حداقل تعداد پنج  سازمان مردم نهاد ثبت شده ، اقدام به اخذ پروانه فعاليت و ثبت شخصيت حقوقي نموده  و با شخصیت حقوقی مستقل فعالیت می کند.

موضوع فعاليت يا اهداف تشكلهاي متقاضي تاسيس شبكه ، بايد مشابه  و در چهارچوب يك موضوع مشخص متمركز باشد.  

دانلود دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شبكه سازمانهای مردم نهاد