1. تکمیل فرم "درخواست تاسیس سازمان مردم نهاد" در سایت اینترنتی saman.moi.ir
2. ارسال فرم تقاضانامه تاسیس از طریق سایت مذکور و دریافت کد رهگیری
3. مراجعه به سایت مذکورو پیگیری وضعیت درخواست ، بعد از یک هفته
4. اسکن و ارسال مدارک مورد نیاز از طریق سایت فوق الذکر (مدارک شامل تکمیل اساسنامه و ارسال کپی شناسنامه ، کارت ملی ، 4 قطعه عکس 4*3 ، تکمیل فرم مشخصات فردی ، کپی مدرک تحصیلی )
5. اخذ استعلامات توسط مرجع صدور پروانه فعالیت
راهنمای-تاسیس-سازمان-مردم-نهاد6. تشکیل پرونده و ارائه صورتجلسات هیات موسس و اساسنامه امضاء شده
7. دریافت نامه ثبت (مجوزثبت)و مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت ثبت شخصیت حقوقی موسسه
8. ارائه آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت شخصیت حقوقی موسسه و دریافت پروانه فعالیت .

طبق ماده 18 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، هیات مؤسس باید دارای شرائط زیر باشند:

الف ـ داشتن هیجده سال تمام.
ب ـ تابعیت ایرانی.
پ ـ دارا بودن صلاحیت تخصصی حداقل دو نفر از مؤسسان درخصوص موضوع فعالیت سازمان.
ت ـ عدم عضویت در گروههایی كه بر اساس رأی دادگاه صالح محارب و معاند شناخته شده اند و نداشتن محكومیت مؤثركیفری به نحوی كه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شود.
تبصره: هیئت مؤسس باید دارای حداقل پنج عضو باشد.

طبق ماده 20 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، هیات مؤسس برای دریافت پروانه فعالیت باید مدارك زیر را حسب مورد به مراجع صدور پروانه فعالیت ارائه نماید:

الف ـ فرم تقاضا نامه تكمیل شده.
ب ـ تصویر مدارك هویتی هیئت مؤسس.
پ ـ اساسنامه سازمان.
ت ـ اولین صورتجلسه هیئت مؤسس.

طبق ماده 21 آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ، اساسنامه سازمان

باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ اهداف سازمان.
ب ـ موضوع فعالیت.
پ ـ مدت فعالیت.
ت ـ مركز اصلی فعالیت.
ث ـ نحوه ایجاد شعب.
ج ـ اركان و تشكیلات سازمان، نحوه انتخاب، شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای آنها.
چ ـ صاحبان امضاهای مجاز.
ح ـ شرایط پذیرش عضو.
خ ـ منابع تأمین درآمد و دارایی.
د ـ نحوه تغییر و تجدید نظر در اساسنامه.
ذ ـ نحوه انحلال.
ر ـ مشخص ساختن وضعیت داراییها پس از انحلال.
ز ـ محدوده جغرافیایی فعالیت سازمان.