آیا شبکه های سازمان های مردم نهاد، متشکل از سمن هایی هستند که عضویت شبکه را تحصیل کرده اند یا تمام سمن هایی که در حوزه و سطح فعالیت آن شبکه فعالیت دارند، به صرف تشکیل و ثبت، عضو شبکه محسوب شده و باید در مجامع شبکه حضور داشته باشند؟

ارسال درخواست

آدرس ایمیل*
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.

پرسش*
لطفا پرسش و درخواست مشاوره خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد امنیتی*
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.