لطفا مثال هایی از سرمایه گذاری سازمان مردم نهاد ارائه دهید.

پاسخ :بسیاری از سازمانهای مردم نهاد ، فعالیت مالی چندانی ندارند و گردش مالی آنها صرفا در حد تامین نیازهای ضروری مانند هزینه های جاری است . هزینه فعالیت این سازمانها نیز ، عمدتا از طریق دریافت حق عضویت ، تامین می شود و ازسوی دیگر عدم تامین منابع مالی ، خللی در فعالیت آنها ایجاد نمی کند.

بطورکلی  سازمانهای مردم نهاد دارای "ماهیت غیرتجاری"  هستند و لذا فعالیت آنها نمی تواند در موضوعات تجاری و اقتصادی متمرکز شود . بعنوان مثال "موضوع سرمایه گذاری"  نمی تواند بعنوان موضوع فعالیت یا هدف یک سازمان مردم نهاد تعیین شود.

اما برخی از سازمانهای مردم نهاد به دلیل نوع فعالیت  و اهدافی که دارند، نیازمند تامین منابع مالی پایدار هستند ، به نحوی که می بایست میزان مشخصی از منابع مالی بصورت ماهیانه تامین و برای ارائه خدمات به گروههای هدف هزینه شود .

بنابراین بحث سرمایه گذاری ، صرفا بعنوان یک اقدام در سازمانهایی پیگیری می شود که نیازمند منابع مالی پایدار برای اجرای هدف هستند . اغلب این سازمانها  از روش سرمایه گذاری در بورس استفاده می کنند و سالیانه بخشی از منابع مالی سازمان،  صرف خرید سهام شده و درآمد حاصل از آن  برای هزینه های سازمان اختصاص می یابد.

بحث سرمایه گذاری ، صرفا در مورد موسساتی صادق است که بعنوان مثال در زمینه "نگهداری از معلولین"  ، "تامین هزینه درمان بیماران" و یا "اعطای بورس تحصیلی "  و امثالهم ، فعالیت می کنند . باتوجه به اینکه نوع فعالیت اینگونه سازمانها  هزینه بر   است ، لذا  برای تداوم فعالیت ، ناگزیر هستند تا از روشهای مختلف ،اقدام به تامین منابع مالی پایدار نمایند.   


ارسال درخواست

آدرس ایمیل*
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.

پرسش*
لطفا پرسش و درخواست مشاوره خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد امنیتی*
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.