تعدادی از سازمانهای مردم نهاد شهرستان ، برای ایجاد هماهنگی و فعالیتهای مشترک ، در خواست تشکیل یک شبکه یا مجمع مشترک را دارند . آیا چنین جایگاه حقوقی در قانون تعریف شده است؟

پاسخ : تاسیس شبکه سازمانهای مردم نهاد در ماده 19 تصویب نامه شماره 27862/ت31281ه مورخ 8/5/84 هیات وزیران (آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد ) ، پیش بینی شده است .

پروانه فعالیت شبکه ها در 2 سطح شامل ؛  سطح استانی و یا  سطح ملی از سوی وزارت کشور صادر می شود.

برای تاسیس شبکه ، می بایست حداقل تعداد  5 سازمان مردم نهاد که دارای موضوع فعالیت یا اهداف مشابه  هستند ، اعلام آمادگی نموده و درخواست تاسیس خود را به وزارت کشور ارائه کنند.

شبکه های  سازمانهای مردم نهاد  دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و درچهارچوب اساسنامه مصوب فعالیت می کنند.

باتوجه به اینکه پروانه فعالیت شبکه ها در 2 سطح استانی و ملی صادر می شود ، لذا سازمانهای مردم نهاد شهرستانی می توانند  "درخواست تاسیس شبکه موضوعی  با محدوده فعالیت استانی " را از طریق سایت اینترنتی saman.moi.ir  تکمیل و ارسال نمایید.

همچنین "دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شبکه سازمانهای مردم نهاد" ، در بخش قوانین و مقررات این سایت درج شده است و برای کسب اطلاعات بیشتر ، دستورالعمل مذکور  را مطالعه  نمایید.

 


ارسال درخواست

آدرس ایمیل*
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.

پرسش*
لطفا پرسش و درخواست مشاوره خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد امنیتی*
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.