ممکنه شرایط بازرس رو توی سمن بگید؟ حتما بازرس یک سمن باید تحصیلات خاصی داشته باشه یا عضو انجمن خاصی باشه ؟

در خصوص چگونگی برگزاری جلسات مجمع عمومی ، موسس  انتخابات و ... در سازمانهای مردم نهاد و آشنایی با سازو کار آن از چه منبعی می توان استفاده کرد. آیا منبع تخصیص یافته ای در این خصوص وجود دارد ؟