آیا خیریه ها از درآمدی که بدست می آورند می توانند خرج تبلیغات و...کنند؟ آیا خیریه ها می توانند درصدی از جمع آوری پولی که بدست آوردند برای بازاریاب ها اختصاص دهند؟ آیا خیریه ها می توانند درصدی را به عنوان جمع آوری کننده برداشت کنند؟