آیا خیریه ها از درآمدی که بدست می آورند می توانند خرج تبلیغات و...کنند؟ آیا خیریه ها می توانند درصدی از جمع آوری پولی که بدست آوردند برای بازاریاب ها اختصاص دهند؟ آیا خیریه ها می توانند درصدی را به عنوان جمع آوری کننده برداشت کنند؟

ارسال درخواست

آدرس ایمیل*
لطفا آدرس ایمیل را به طور صحیح وارد کنید.

پرسش*
لطفا پرسش و درخواست مشاوره خود را به طور صحیح وارد کنید.

کد امنیتی*
کد امنیتی
لطفا کد امنیتی را به طور صحیح وارد کنید.