: وقتی مجمع به درخواست بازرس برگزار شود، دعوت از اعضا به عهده بازرس است یا هیات مدیره... اگر به عهده هیات مدیره است درصورتی که هیات مدیره از دعوت اعضایی سرباز زند بازرس می تواند راسا ان اعضارا دعوت کند؟

پاسخ :هیات مدیره بعنوان اولین مرجعی است که  برای دعوت به مجمع عمومی پیش بینی شده است و درصورتیکه هیات مدیره درموعد مقرر در اساسنامه برای دعوت به مجمع عمومی  اقدام ننماید ، بازرس می تواند با ارائه درخواست کتبی ، از هیات مدیره درخواست کند تا اقدامات لازم را برای برگزاری مجمع عمومی انجام دهند .هیات مدیره باید ظرف مدت یک ماه ، به درخواست بازرس پاسخ داده و اقدامات لازم برای برگزاری مجمع عمومی از جمله دعوت به مجمع عمومی را بعمل آورد.

درصورتیکه هیات مدیره بعد از گذشت یک ماه از تاریخ درخواست بازرس ، اقدام به دعوت به مجمع عمومی ننماید ، بازرس می تواند راسا اقدام به دعوت برای برگزاری مجمع عمومی کرده  و جلسه را برگزار کند .