افرادي كه در شهرستانها ، نمایندگی یک سمن کشوری را دارند برای اینکه نمایندگی شون در شهرستان اعتبار داشته باشد چه مراحل اداری راباید طی کنند؟

پاسخ :طبق دستورالعمل تاسيس شعب و دفاتر نمايندگي سازمانهاي مردم نهاد ، فرآيند تاسيس شعبه و دفتر نمايندگي بشرح زيراست :

-          ارائه درخواست تاسيس شعبه يا دفترنمايندگي از سوي سمن مركزي به مرجع صدور پروانه فعاليت

-          انعكاس درخواست مذكور به فرمانداري ذيربط از سوي مرجع صدور پروانه فعاليت

-          مراجعه مسئول شعبه يا دفتر نمايندگي به فرمانداري ذيربط  جهت تشكيل پرونده

-          اخذ موافقت نامه فرمانداري جهت تاسيس و  فعاليت شعبه يا دفتر نمايندگي .